Rate this post

 

استاندارد مسباره

استانداردهای فیزیکی و شیمیایی

استاندارد مسباره و سایر ساینده های معدنی شامل موارد ذیل می باشد :

  1. وزن مخصوص یا Specific Gravity  : وزن مخصوص باید حداقل ۲.۵  باشد که توسط ASTM C 128 تعیین می گردد

  2. سختی یا Hardness : سختی باید حداقل  ۶ در مقیاس Mohs باشد .

  3. تغییر وزن در احتراق یا Weight Change on Ignition : حداکثر تخریب مجاز در احتراق ۱.۰٪ و حداکثر ۵.۰٪ است .

  4. آلاینده های محلول در آب یا Water Soluble Contaminants : رسانایی ساینده نباید از ۱۰۰۰ میکروزیمن تجاوز کند که مطابق با ASTM D 4940 آزمایش می شود.

  5. رطوبت Moisture Content : حداکثر رطوبت باید ۰.۵٪ وزنی باشد، در صورت آزمایش مطابق با ASTM C 566.

  6. روغن Oil Content: نمونه در آب، هنگام آزمایش ، نباید هیچ روغنی را روی سطح نشان دهد.

  7. محتوای سیلیس کریستالی CRYSTALLINE SILICA CONTENT : همه مواد ساینده باید بر اساس محتوای سیلیس کریستالی طبقه بندی شود . ساینده های تعیین شده در کلاس A یا B  و Cباید با موارد ذیل  مطابقت داشته باشند. الزامات کلاس A – سیلیس کریستالی کمتر از ۱٪:ساینده ها نباید بیش از ۱.۰ درصد وزنی داشته باشند کلاس B – سیلیس کریستالی کمتر از ۵٪: ساینده ها نباید بیش از ۵.۰ درصد وزنی داشته باشند  کلاس C – سیلیس کریستالی نامحدود³

 

یک پاسخ ارسال نمایید

enemad-logo